當前的位置 : 首頁
一單就完, 一單就黎
作者 : 老狐狸 | (人氣:452) | 2014-09-18 00:00


一單就完,一單就黎
phemey.com revamp後,老狐狸呢個老人家至今仍未能適應呢個改變,但早幾天收到KK兄的通知,在新版本中收到一位讀者讚好的支持,令老狐狸拾回小小信心,更希望phemey.com的點撃率蒸蒸日上。

言歸正傳,唔知大家有無炒過隻永利控股(876.HK),又或者隻永利地產(864.HK)呢?
無?唔緊要,等老狐狸又同你重溫一下….但老狐狸懶,只在華富新聞找到了些資料 :

Quamnet – 2014年4月8日週二香港時間上午9:54
永利控股(HKSE:0876.HK – 新聞 – 公司資料)公佈,其控股股東Bright Asia與要約人溫家瓏訂立買賣協議。據此,要約人同意向Bright Asia購永利控股2.25億股(相當已發行股份總數約70.11%),現金代價為2.87億元(約相等於每股待售股份1.28元,較該股停牌前收市價 1.8元折讓28.89%)。同時,要約人以每股1.28元要約收購餘下9581萬股,要約價1.28億元。
該等股份並無所有產權負擔,而連同現時或此後彼等所附帶之一切權利,包括享有於股份轉讓完成日期或之後所宣派、作出或派付之任何股息或其他分派(特別股息 及分派除外)之一切權利。其中一項股份轉讓條件為公司將宣派分派,即按比例基準以實物方式分派6565萬股每股面值0.01元之永利地產(HKSE:0864.HK – 新聞 – 公司資料)(相當於公司於永利地產所持有之全部權益及永利地產全部已發行股本約17%),按比例基準(即每股獲分派0.2048股永利地產股份)支付予於公司將厘定之記錄日期(即股份轉讓完成前一日)營業時間結束時,名列公司股東名冊之現有股東。

 

簡單少少:
1.      2014年4月初賣了殼,買入者為溫家瓏先生
2.      原股東有永利地產(即現時的864.HK)作實物分派

 

而購入後多多動作,包括:
1.      發CB
2.     向控股股東收購港放債公司
3.     向主席收購從事電器零部件公司

那我們先看看876的股價吧

876

講多無謂,大家可以見到永利控股的升幅了,還未計獲送的永利地產部份。

問:「都炒完啦,唔好早D講?」
答:「講真,呢隻永利控股老狐狸都揼晒心無買過,相反Phemey就非常神人地持有中,而老狐狸就係近日發現了一個非常疑似的機會。」

呢隻股份就係奧柏中國(8148.HK)
係2014年9月10日,老狐狸留意到一份公告:

董事會宣佈,以下變動由二零一四年九月十日起生效:
(i)     劉文德先生已辭任本公司執行董事、主席、授權代表及法規主任;
(ii)    溫家瓏先生已獲委任為本公司執行董事兼主席;及
(iii)   徐志剛先生已獲任為本公司執行董事、授權代表及法規主任。
好了,大家有無留意到有D人名出現左呢? 對,就係溫家瓏先生。此外,一查之下,原來徐志剛先生現亦為永利控股的副總裁,同時亦曾為溫先生國內私人公司智偉龍工商保姆集團之副主席及執董,主力投資、融資、併購及重組活動。
先假設奧柏中國為溫先生的最新目標公司,睇下2014年9月10日公告指出溫先生的持股量:

於本公告日期,溫先生持有本公司90,000,000股股份,佔已發行股本之18%。除上文披
露者外,溫先生並無於本公司股份或相關股份中擁有任何其他權益(定義見證券及期貨
條例第XV部)。

吓,唔係嘛,點解溫生拎住18%可以做主席呀?個18%點黎架?咁就要睇下之前2014年8月的公告了:
董事會亦獲劉先生告知,於二零一四年八月十八日,PPHL為按最大努力基準配售(「配
售事項」)由PPHL擁有之最多55,000,000股股份(佔本公司已發行股本11%)與獨立證券
機構(為配售代理)訂立配售協議,每股作價0.53港元。配售事項為無條件及將於二零一
四年八月二十二日或之前完成。
於出售事項後,劉先生之持股由357,483,700股減少至267,483,700股,即由佔本公司已發
行股本約71.5%減至約53.5%。配售事項悉數完成後,劉先生之持股將進一步減少至
212,483,700股,佔本公司已發行股本約42.5%。PPHL仍為本公司之控股股東。

係咪好嚇人呢?點解有42.5%唔做主席,而只持有18%的做主席?另外個11%批左俾邊個呢?
點解會接手個個唔駛出權益披露既?

現先睇下股權先:(以2014年9月10日的公告中指出)
– 原大股東: 42.5%
– 溫先生:  18%
– 另一投資者:11%

有理由估計該11%為溫先生的友好,即溫先生共持有29%

假設該29%的持有人為一致人仕,但可以令持有42.5%的主席讓路嗎? 原來再深入調查一下便知:

CCASS

原來劉先生在2014年9月10日當天已把其42.5%完全脫手,難怪會辭任主席,那為什麼溫先生會以持有18%會成為主席呢?大家可以好好估下…
那為什麼還未公佈股權易手既? 大家就要參考下披露的條文,如果老狐狸無記錯,呢單股權交易須要係10個營業日內作出披露,大家又可以數下啦喎…
老狐狸估計呢42.5%的交易作價應不會低於$0.53,即係話大家以2014年9月17日收市價$0.79計,下跌風險有32.9%,咁上升空間呢?

不如大家睇下奧栢中國(8148.HK)個圖

8148

如果以876.HK個案例,值搏率梗係高啦,但最大隱憂係一日未公佈個42.5%去向,唔太敢重注一隻8字頭股份咯,但到公佈左又怕無呢D價,咁只有一招,買住D先再打算咯。

問:「咁老狐狸買左未呢?」
答:「有呀,唔知點解你地一定有機會買得平過我既………」

(風險披露:老狐狸已持有,近期又再黑氣未除,而今次的入市純粹係買溫家瓏先生的Concept,得唔得?大個仔大個女自己諗下。 老狐狸曾努力去搵溫先生的資料和往績,原來佢同徐先生已非初次合作,次次都……嘿,而溫先生亦有大把身家,想點做都得,希望你地唔好搭沉我啦)

 -->
免責聲明:以上的推介並不構成任何投資建議,投資涉及風險。